• Κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα
  • Ανοξείδωτη βρύση
  • Ποδοκίνητη βαλβίδα για ζεστό και κρύο νερό
  • Dispenser για σαπούνι
  • Dispenser για χειροπετσέτες
  • Ανοξείδωτος κάδος απορριμμάτων